dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PCGD-30/3/15- Kiểm tra PCHS bỏ học 2015 mien phi,tai lieu PCGD-30/3/15- Kiểm tra PCHS bỏ học 2015 mien phi,bai giang PCGD-30/3/15- Kiểm tra PCHS bỏ học 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 9:53:36 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 15
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠNH PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 Số: 1222/QĐ-UBND
 Thạnh Phú, ngày 24 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra và khảo sát tình hình
học sinh bỏ học năm học 2014- 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Văn bản số 112/UBND-VHXH ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc thực hiện kế hoạch Phổ cập giáo dục và phòng chống học sinh bỏ học năm học 2014-2015;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập 03(ba) Đoàn kiểm tra và khảo sát tình hình học sinh bỏ học, học sinh có nguy cơ bỏ học năm học 2014-2015, gồm các ông (bà) có tên sau:
*Đoàn 1
1. Ông Đào Công Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng đoàn.
2. Ông Đặng Hữu Phước, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện- P.Trưởng đoàn .
3. Ông Trần Văn Hùng, Chuyên viên PGD&ĐT- Thư ký.
4. Bà Huỳnh Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện- Ủy viên.
5. Mời Ông Lê Văn Trung Phó chủ tịch HĐND huyện- Ủy viên.
6. Mời ông Phạm Văn Lầu, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện- Ủy viên.
7. Mời ông Võ Quốc Vinh, Phó trưởng Đài Truyền Thanh huyện.

*Đoàn 2
1. Ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện- Trưởng đoàn.
2. Ông Bùi Công Tiếng, Giám đốc TT.GDTX huyện- Phó Trưởng đoàn.
3. Ông Huỳnh Thanh Tiến, Chuyên viên PGD&ĐT- Thư ký.
4. Ông Võ Tấn Bình, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện- Ủy viên.
5. Mời ông Võ Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện- Ủy viên.
6. Mời ông Nguyễn Văn Chót, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện- Ủy viên.
*Đoàn 3
1. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng phòng GD&ĐT- Trưởng đoàn.
2. Ông Phạm Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường THCS Quới Điền- P. Trưởng đoàn.
3. Ông Nguyễn Văn Tú, Giáo viên Trường THCS An Nhơn- Thư ký.
4. Ông Nguyễn Văn Dợn, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức huyện- Ủy viên.
5. Mời ông Cao Minh Điền, Bí thư Huyện đoàn - Ủy viên.
6. Mời bà Võ Thị Thơ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện- Ủy viên.
Điều 2. Nội dung nhiệm vụ, đối tượng, thời gian kiểm tra và khảo sát:
a. Nội dung, nhiệm vụ: Giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống học sinh bỏ học năm hoc 2014-2015 tại các xã, thị trấn và Trường Trung học phổ thông trong huyện.
b. Đối tượng và phạm vi khảo sát: Học sinh MG, TH, THCS và THPT bỏ học và học sinh có nguy cơ bỏ học từ đầu năm học 2014-2015 đến nay; Riêng mẫu giáo: Khảo sát việc huy động trẻ dưới 5 tuổi ra lớp theo kế hoạch.
c. Thời gian, địa điểm kiểm tra và khảo sát: (có lịch kèm theo).
Các đoàn kiểm tra giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các ngành huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nầy./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- TT Huyện ủy (thay b/c);
- TT HĐND huyện (thay b/c);
- CT, các P.CT UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện có liên quan;
- Đài Truyền thanh huyện (đưa tin);
- LĐVP, CVNC khối;
- Lưu: VT, VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Minh Cảnh