dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phiên âm quốc tế mien phi,tai lieu Phiên âm quốc tế mien phi,bai giang Phiên âm quốc tế mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 8:30:39 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cách Đọc Phiên Âm Quốc Tế
Phiên âm quốc tế là những ký tự, con chữ cái dùng để ráp lại thành vần, cách đọc như tiếng Việt và bộ chữ này dùng chung cho cả thế giới. Tuy nhiên, ngoài những con chữ a, b, c, v.v... bộ chữ này còn có them những con chữ lạ mà người Việt chúng ta phải học thuộc để ráp lại, đánh vần.
 
Khi mở từ điển, phần phiên âm quốc tế luôn nằm giữa hai dấu [   ] hoặc /   /. Ví dụ:
 
[fru:`tikjulәm] hoặc /fru:`tikjulәm/
 
Sau đây là những con chữ lạ cần học:

∫ đọc là sờ (uốn cong lưỡi)
ε đọc là ơ (uốn cong lưỡi)
æ đọc là ac
ә đọc là ơ
θ đọc là th
ŋ đọc là ng
^ đọc là ă
ʒ đọc là gi (giờ)
u đọc là u
ð đọc là đ
t đọc là th
d đọc là đ
k đọc là c
t∫ đọc là ch
dʒ đọc là gi (giờ)
j nếu j đứng trước một nguyên âm thì đọc là d, ví dụ: [jes] đọc là: ; Nếu j đứng sau một phụ âm thì đọc là i, ví dụ: [`stjudnt] đọc là:
w đọc là qu
: đọc kéo dài âm trước nó
` Dấu ` ở trước âm nào thì âm đó bị thêm dấu sắc vào, các âm còn lại phải tự động thêm dấu huyền hoặc dấu nặng vào, ví dụ: [`stjudnt] đọc là:
f đọc là ph
kl đọc là kồ
sn đọc là sìn
ra đọc là roa
ei đọc là ây
nl đọc là nồ
∫n đọc là sìn (uốn cong lưỡi)
re đọc là roe
eik đọc là ếch k
ml đọc là mồ L
tn đọc là thìn
ri đọc là ruy
eid đọc là ết đ
kn đọc là kìn
ig đọc là ích g
ed đọc là ét đ
el đọc là eo
fn đọc là phìn
id đọc là ít đ
әd đọc là ớt đ
tl đọc là thồ
vn đọc là vìn
il đọc là iu
sl đọc là sồ
bl đọc là bồ
ln đọc là lìn
∫l đọc là sồ (uốn lưỡi)
dʒn đọc là gìn
t∫n đọc là chìn
 
Xin lỗi các bạn phần bài trên thiếu sót hai âm vì định dạng font không hiện lên được. Hoàng dùng ký tự thay thế đỡ các bạn thông cảm. Đó là:
 
> đọc là o
>l đọc là oong (cái xoong)
 
Tuy nhiên, những cách đọc nêu trên chỉ là một phần, không phải là tất cả. Vì vậy, để dễ thuộc Phiên Âm Quốc Tế, chúng ta hãy tập đọc những ví dụ dưới đây:
 
fruticulum                      /fru:`tikjulәm/
fugacious                      /fju:`gei∫әs/
absent                           /`æbsәnt/
abstemiously               /æb`sti:mjәsli/
bacciform                     /`bæk;sifәrәs/
foldable                        /`fouldәbl/
foliation                        /fouli`ei∫n/
obituary                        /ә`bit∫uәri/
right                              /rait/
shipwreck                   /`∫iprek/
shipwright                  /`∫iprait/
shipyard                     /`∫ipja:d/
shoeblack                 /`∫u:blæk/
shoestring                /`∫u:striŋ/
shredding                 /`∫rediŋ/
shrapnel                   /`∫ræpnәl/
shredder                  /`∫redә/
shrift                         /∫rift/
swim                        /swim/
swear                      /sweә/
swearer                  /`sweәrә/
taeniafuge             /`ti:niәfju:dʒ/
take                         /teik/
tangency                /`tændʒәnsi/