dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QĐ số 47.2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về Trung tâm học tập cộng đồng mien phi,tai lieu QĐ số 47.2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về Trung tâm học tập cộng đồng mien phi,bai giang QĐ số 47.2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về Trung tâm học tập cộng đồng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2013 10:44:39 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH TÂY NINH ---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------

Số: 47/2012/QĐ-UBND
Tây Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA -THỂ THAO - HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;
Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 83 /TTr-SVHTTDL, ngày 25 tháng 9 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1342/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.
Điều 3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy chế đúng quy định và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Lưu Quang


QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng (VH-TT-HTCĐ) xã, phường, thị trấn(gọi chung là cấp xã).
2. Các Khu văn hóa, Trung tâm văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, thể thao dân lập không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
Trung tâm VH-TT-HTCĐ cấp xã do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp xã, hoạt động theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ của các ngành, đoàn thể cấp xã.
Chương II
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Vị trí, chức năng
1. Vị trí
Trung tâm VH-TT-HTCĐ cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa -Thể thao, Đài Truyền thanh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Hội Khuyến học huyện, thị xã (gọi chung là huyện), chịu sự chỉ đạo và quản lý về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin.