dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Quy chế đại hội Chi bộ mien phi,tai lieu Quy chế đại hội Chi bộ mien phi,bai giang Quy chế đại hội Chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:29:08 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
LẦN THÚ II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tp Thanh Hóa, ngày 24 tháng 03 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Lần thứ II, Nhiệm kỳ 2015 – 2020
--------
- Căn cứ quy định Điều lệ Đảng; Kế hoạch số 82 - KH/TU ngày 21/10/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn về tổ chức Đại hội Chi bộ;
Để đảm bảo cho mọi hoạt động của Đại hội được tổ chức theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ quy định quy chế làm việc như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết định của đại hội đều phải được trên một nửa (trên 50%) tổng số đại biểu của đại hội đồng ý; các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của đoàn chủ tịch phải được trên một nửa (trên 50%) số thành viên tán thành.
II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
1. Bí thư chi bộ khoá I:
- Báo cáo với đoàn chủ tịch và đại hội những vấn đề thuộc trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ thực hiện trong quá trình chuẩn bị đại hội.
- Cung cấp cho đoàn chủ tịch các tài liệu liên quan đến đại hội.
- Chỉ đạo các mặt công tác thường xuyên của chi bộ cho đến khi bầu được Bí thư, Phó Bí thư khóa mới.
2. Chủ tịch Đại hội:
- Điều hành công việc của đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các phiên họp của đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đại hội.
- Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị; hướng dẫn việc ứng cử, đề cử; lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử; lập danh sách bầu cử, lấy phiếu biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.
3. Thư ký đại hội:
- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đại hội.
- Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.
- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.
- Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.
4. Ban kiểm phiếu:
- Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.
- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.
III. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG VIÊN
- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến, thảo luận, biểu quyết thông qua các quyết định của đại hội; bầu cử theo quy chế bầu cử; tham gia các hoạt động của đại hội theo sự điều hành của đoàn chủ tịch.
- Mang theo thẻ đảng viên và sử dụng thẻ đảng theo hướng dẫn của đoàn chủ tịch.
- Trong thời gian đại hội làm việc tại hội trường: Không làm việc riêng, không nói chuyện riêng; không tranh thủ kết hợp giải quyết các công việc khác, không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc lá; ngồi đúng vị trí BTC Đại hội quy