dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QUYẾT ĐỊNH BTC HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ mien phi,tai lieu QUYẾT ĐỊNH BTC HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ mien phi,bai giang QUYẾT ĐỊNH BTC HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 12:09:00 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KRÔNG PẮC
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 Số: 15/ QĐ-HTK
Ea phê, ngày 23 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi "Đội em kể chuyện Bác Hồ"
Năm học 2014 - 2015

TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

- Căn cứ vào kế hoạch năm học và kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015.2014 – 2015.
- Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng được Bộ giáo dục và tạo quy định trong “Điều lệ trường phổ thông”.
- cứ vào Kế hoạch số 13 – KH/TĐ HTK về việc tổ chức Hội thi "Đội em kể chuyện Bác Hồ năm học 2014 – 2015".
- Xét năng lực của Giáo viên
- Theo đề nghị của GV - Tổng Phụ trách Đội trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội thi "Đội em kể chuyện Bác Hồ năm học 2014-2015" gồm những ông bà có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Xuân Nghệ Hiệu trưởng Trưởng Ban
2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh Tổ phó tổ Văn Phó ban
3. Ông: Vi Đình Tiến TPT Đội Thư ký
4. Bà: Phạm Thị Lý GV Văn Thành viên
Điều 2: Ban tổ chức có trách nhiệm triển khai kế hoạch, nội dung, phân công nhiệm vụ, chấm điểm, xếp loại và tổng kết Hội thi.
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


Nơi nhận
- Như điều 1
- Lưu ĐĐ-VT

 HIỆU TRƯỞNG
Xuân Nghệ