dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC mien phi,tai lieu QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC mien phi,bai giang QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 8:28:54 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số…./QĐ-THCS Tân Hội, ngày 10 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ CỘNG TÁC THƯ VIỆN


- Căn cứ vào quyền hạn và chức năng của hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học 2014 – 2015
- Xét năng lực phẩm chất ,đạo đức cán bộ, giáo viên và học sinh
- Để phục vụ tốt hơn cho công tác thư viện ban lảnh đạo trường THCS Lê Lợi ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ công tác thư viện năm học 2014 – 2015 gồm các ông (bà) có danh sách kèm theo.
Điều 2: Tổ công tác có nhiệm vụ trợ giúp hoạt động thư viện hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.
Điều 3: Các CBGV và HS có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.HIỆU TRƯỞNGNgô Văn ThanhDANH SÁCH CB- GV – HS ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO TỔ CÔNG TÁC


STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ông Ngô Văn Thanh
Bà Bùi Thị Hoài
Bà Đoàn Thị Ngọc Thảo
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà Ông Trần Hoàng Minh
Ông Lê Qúy Ngọc
Bà Lê Thị Phương
Hồ Trần Thảo Vy
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Phi Cơ
Hiệu Trưởng
CB Thư Viện
TT Tổ Tự Nhiên
TT Tổ Xã Hội
TP Tổ Tự Nhiên
TP Tổ Xã Hội
PCT Công Đoàn
Lớp 9A4
Lớp 9A4
Lớp 8A1
Lớp 7A1

Tổ Trưởng
Tổ Phó
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên
Tổ Viên