dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết mien phi,tai lieu Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết mien phi,bai giang Rèn luyện cho học sinh kĩ năng viết mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/14/2015 8:52:25 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phần
1- Lý do chọn đề tài:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã quyết định: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện nghị quyết đại hội Đảng VIII, Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương đã xác định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tư tưởng chỉ đạo:
"Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Coi trọng cả ba mặt : Mở rộng quy mô nâng cao chất lượng, phát triển hiệu quả ....".
Nghị quyết trung ương II cũng chỉ rõ: Muốn chỉ đạo thực hiện được tinh thần này cần phải cải tạo chất lượng giáo dục, khắc phục những yếu kém, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp hiện đại vào quá trình đào tạo. Đặc biệt cần có chính sách động viên giúp đỡ những học sinh giỏi có nhiều triển vọng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, sử dụng đội ngũ giáo viên đúng năng lực, đãi ngộ đúng công sức và tài năng với tinh thần ưu đãi và tôn vinh nghề dạy học. Nhân thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục- đào tạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới, là một giáo viên giảng dạy tại trường THCS Hoàng Nông- Một trường nằm trong địa bàn xã có nhiều khó khăn về kinh tế, hơn 90% học sinh là con em nông dân nên việc học tập của các em không được quan tâm nhiều và trường học hai ca do đó giáo viên gặp khó khăn trong việc bồi dường cũng như phụ đạo học sinh, tôi luôn trăn trở suy nghĩ và tìm tòi, học tập các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. Một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mà tôi quan tâm và thực hiện là : "Phương pháp dạy kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh lớp 9".
2. ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
góp phần đổi mới phương pháp, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học môn Tiếng Anh lớp 9.

3. Phạm vi nghiên cứu
- Về qui mô: Tìm hiểu vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học.
- Về không gian: Với môn Tiếng Anh lớp 9- THCS
- Về thời gian: Khảo sát từ tháng 10 năm 2007 đến nay.
4. nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ một số phương pháp dạy kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh lớp 9.
5- Phương pháp nghiên cứu.
- Điều tra, phân tích các kết quả đã đạt được và chưa đạt trong các năm học từ 2006