dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SINH 7 mien phi,tai lieu SINH 7 mien phi,bai giang SINH 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 8:04:17 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Chương VII. SỰ TIẾN HOÁ CỦA ĐỘNG VẬT
Bài: 54 - Tiết: 56

TIẾN HÓA VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ


Tuần dạy 29Ngày dạy: 9/2/20151. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
- HS biết: Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở sự phức tạp hóa trong tổ chức cơ thể.
- HS hiểu: Minh họa được sự tiến hóa tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.
1.2. Kỹ năng:
- Phát triển kĩ năng lập bảng so sánh
- Phát triển kĩ năng quan sát, rút ra nhận xét, thảo luận nhóm.
1.3. Thái độ :
- Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn
2. TRỌNG TÂM:
- So sánh một số hệ cơ quan của động vật
- Sự phức tạp hóa về tổ chức cơ thể
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Tranh sự tiến hóa một số hệ cơ quan của đại diện các ngành ĐV. Bảng phụ kẻ bảng SGK / 176, các miếng bìa ghi sẵn các câu trả lời lựa chọn. Máy chiếu.
3.2. Học sinh: Xem trước bài. Kẻ bảng SGK/ 176 vào vở bài tập
4. TIẾN TRÌNH:
4.1 Ổn định, tổ chức và kiểm diện:
Kiểm tra miệng:
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
1. Cá hô hấp bằng:
A. Da B. Mang C. Phổi D. Hệ thông ống khí
2. Động vật có tim 3 ngăn và tâm thất có vách hụt là:
A. Cá B. Lưỡng C. Bò sát D. Chim
*Đáp án: 1.B, 2.C
4.3 Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học

Hoạt động 1. Vào bài: Trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh thông qua quá trình phức tạp hóa, nghĩa là các hệ cơ quan mới có sự hình thành các bộ phận mới. Các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lí phưc tạp, thích nghi đựơc với những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi nhóm động vật.
Thế nào là sự tiến hóa về tổ chức cơ thể ở động vật? quá trình tiến hóa tổ chức cơ thể được thực hiện qua những thời gian địa chất, được tính bằng triệu năm, gắn liền với sự thích nghi của động vật với điều kiện khí hậu của Trái Đất trong quá trình phát triển lịch sử của chúng.
Hoạt động 2. So sánh một số hệ cơ quan của động vật
- Mục tiêu: Minh họa được sự tiến hóa tổ chức cơ thể thông qua các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh dục.
( GV: Treo (chiếu) tranh sự tiến hóa một số hệ cơ quan của đại diện các ngành ĐV
( HS: Quan sát tranh, đọc câu trả lời.
( HS: Thảo luận nhóm lựa chọn nội dung thích hợp hoàn thành bảng trong vở bài tập.
( GV: Treo bảng phụ kẻ bảng/176
( HS: Đại diện nhóm lên gắn các miếng bìa viết sẵn các câu trả lời cho phù hợp ( nhóm khác nhận xét, bổ sung
( GV: Hoàn chỉnh bảng

Tên động vật
Ngành
Hô hấp
Tuần hoàn
Thần kinh
Sinh dục

Trùng biến hình
ĐV nguyên sinh
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa

Thủy tức
Ruột khoang
Chưa phân hóa
Chưa phân hóa
Hình mạng lưới
Tuyến sinh dục không có ống dẫn

Giun đất
Giun đốt
Da
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Châu chấu
Chân khớp
Hệ ống khí
Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở
Hình chuỗi hạch (hạch não lớn, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và bụng)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Cá chép
ĐVCXS
Mang
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống (bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có ống dẫn

Ếch đồng (trưởng thành)
ĐVCXS
Da và phổi
Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín
Hình ống (bộ não và tủy sống)
Tuyến sinh dục có