dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 7 Tiet 57 mien phi,tai lieu Sinh 7 Tiet 57 mien phi,bai giang Sinh 7 Tiet 57 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 11:51:09 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn 19/03/2015
Tiết 57 Ngày dạy 23/03/2015

Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học xong bài này HS phải:
1. Kiến thức: Dựa trên toàn bộ kiến thức đã học qua các ngành, các lớp nêu lên được sự tiến hóa thể hiện ở các hình thức sinh sản từ thấp đến cao.
2. Kĩ năng: Hình thành kĩ năng lập bảng so sánh rút ra nhận xét và kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh sinh sản vô tính ở trùng roi, thủy tức.
- Tranh về sự chăm sóc trứng và con.
2. Chuẩn bị của học sinh: Kẻ bảng 1 và 2
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: 7A1……………………….………………....;7A2:……………………………..…..; 7A3:………………………………………..….….; 7A4……………..………………………………..; 7A5:……………………………………………....; 7A6:………………………………………..…….;
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của động vật
3. Hoạt động dạy – học:
*Mở bài: Sinh sản là đặc điểm đặc trưng của SV để duy trì nòi giống. Động vật có những hình thức sinh sản nào? Sự tiến hóa các hình thức sinh sản thể hiện như thế nào?
Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thức sinh sản vô tính
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:

+ Thế nào là sinh sản vô tính?
+ Có những hính thức sinh sản vô tính nào?
- GV treo tranh một số hình thức sinh sản vô tính ở động vật không xương sống.
+ Hãy phân tích các cách sinh sản ở thủy tức và trùng roi?
+ Tìm một số động vật khác có kiểu sinh sản giống như trùng roi.
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.
- Cá nhân tự đọc thông tin trong SGK tr.179 nêu được.
+ Không có sự kết hợp đực, cái.
+ Phân đôi. mọc chồi.
- Một vài HS trả lời HS khác bổ sung.

- HS lưu ý: chỉ có một cá thể tự phân đôi hay mọc thêm một cơ thể mới.
- HS có thể kể: trùng amíp, trung giày.* Tiểu kết:
- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.
- Hình thức sinh sản:
+ Phân đôi cơ thể
+ Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi và tái sinh.
Hoạt động 2: Tìm hiểu hình thức sinh sản hữu tính
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

a. Sinh sản hữu tính:
- Yêu cầu đọc SGK tr. 179 trả lời câu hỏi:
+ Thế nào là sinh sản hữu tính?
+ So sánh sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính (bằng cách hoàn chỉnh bảng 1).
-GV kẻ bảng để HS so sánh.

- Yêu cầu HS tự đọc tóm tắt SGK tr.143 trao đổi nhóm.
+ Có sự kết hợp đực và cái.
+ Tìm đặc điểm giống và khác
- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả vào bảng.


Hình thức sinh sản
Số cá thể tham gia
Thừa kế đặc điểm
Hình thức sinh sản
Số cá thể tham gia
Thừa kế đặc điểm1 cá thể
2 cá thể


1 cá thể
2 cá thể

Vô tínhVô tính
1
1


Hữu tínhHữu tính
2

2

Từ nội dung bảng so sánh này rút ra nhận xét gì?
+ Em hãy kể tên một số động vật không xương sông và động vật có xương sống sinh sản hữu tính mà em biết.
b.Sự tiến hóa các hình thức sinh sản hữu tính
- GV phân tích: một số động vật không xương sống có cơ quan sinh dục đực và cái trên một cơ thể được gọi là lưỡng tính
-Yêu cầu trả lời câu hỏi:
+ Hãy cho biết giun đất, giun đũa cơ thể nào là lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trong?
- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận: sinh sản hữu tính và các hình thức sinh sản hữu tính.
- GV giảng bài: Trong quá trình phát triển của sinh vật tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp.
+ Hình thức sinh sản hữu tính hoàn chỉnh dần qua các lớp động vật