dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SKKN mien phi,tai lieu SKKN mien phi,bai giang SKKN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 2:12:07 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 61 /PGD&ĐT
V/v hướng dẫn công tác nghiệm thu – chấm SKKN năm học 2014-2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2015Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS.

Để công tác nghiệm thu - chấm SKKN năm học 2014 – 2015 có chất lượng và kịp thời theo quy định; đảm bảo cho việc xét thi đua, khen thưởng đúng tiến độ, Trưởng Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường học chỉ đạo và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu và chấm SKKN của cán bộ, giáo viên nhà trường theo quy trình.
Thành lập hội đồng chấm SKKN theo nguyên tắc: Có ít nhất 02 giám khảo (cùng bộ môn, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong đúc rút SKKN…) chấm 01 SKKN, trong trường hợp nhà trường thiếu giáo viên cùng bộ môn, phải mời giáo viên trường khác tham gia chấm; tổ chức chấm độc lập, thống nhất kết quả. Mỗi SKKN có kèm theo 02 phiếu chấm có ký, ghi rõ họ tên người chấm.
2. Các hội đồng chấm phải có biên bản làm việc cụ thể, danh sách SKKN tham gia chấm cấp trường; danh sách SKKN gửi chấm ở Hội đồng cấp trên; tập phiếu chấm SKKN; biên bản tổ chuyên môn; SKKN bản điện tử; bản in …. Tất cả được lưu trong bộ hồ sơ SKKN của nhà trường theo năm học.
3. SKKN được nghiệm thu phải đảm bảo quy định tại các công văn hướng dẫn của ngành (đã gửi đầu năm học) theo tinh thần công văn số 1753/SGD&ĐT-GDCN, ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Sở GD&ĐT.
4. Hồ sơ nạp về Hội đồng cấp trên bao gồm:
- Trích biên bản chấm (có chữ ký của Chủ tịch HĐ, thư ký HĐ cấp trường).
- Danh sách SKKN đề nghị chấm tại Hội đồng cấp trên (theo mẫu – như năm học trước).
- Bản in SKKN có xác nhận của Hội đồng nhà trường.
5. Thời gian nạp SKKN:
Bản in SKKN nạp về phòng GD&ĐT chậm nhất vào ngày 07/4/2015 ̣̣̣̣̣̣đ/c Vũ Thị Hương thu. Phòng GD sẽ không nhận bất kỳ SKKN nào nạp sau thời gian trên.
Trưởng phòng GD&ĐT yêu cầu CBQL các nhà trường quán triệt nội dung công văn tới CB, GV và NV của đơn vị mình, quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt công tác nghiệm thu – chấm SKKN năm học 2014 – 2015.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Tổ CM-PGD,
- Lưu: PGD.


TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Chu Quang Phúc

UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 84/PGD&ĐT
V/v hướng dẫn công tác nghiệm thu – chấm SKKN năm học 2013-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Sơn, ngày 17 tháng 3 năm 2014Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS

Để công tác nghiệm thu - chấm SKKN năm học 2013 – 2014 có chất lượng và kịp thời theo quy định; đảm bảo cho việc xét thi đua, khen thưởng đúng tiến độ, Trưởng Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường học chỉ đạo và thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu và chấm SKKN của cán bộ, giáo viên nhà trường theo quy trình.
Thành lập hội đồng chấm SKKN theo nguyên tắc: Có ít nhất 02 giám khảo (cùng bộ môn, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong đúc rút SKKN…) chấm 01 SKKN, trong trường hợp nhà trường thiếu giáo viên cùng bộ môn, phải mời giáo viên trường khác tham gia chấm; tổ chức chấm độc lập, thống nhất kết quả. Mỗi SKKN có kèm theo 02 phiếu chấm có ký, ghi rõ họ tên người chấm.
2. Các hội đồng chấm phải có biên bản làm việc cụ thể, danh sách SKKN tham gia chấm cấp trường; danh sách SKKN gửi chấm ở Hội đồng cấp trên; tập phiếu chấm SKKN; biên bản tổ chuyên môn; SKKN bản điện tử; bản in …. Tất cả được lưu trong bộ hồ sơ SKKN của nhà trường theo năm học.
3. SKKN