dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sơ đồ và bài tập năng lượng liên kết và phản ứng hạt nhân Vật Lý 12 chương 7 mien phi,tai lieu Sơ đồ và bài tập năng lượng liên kết và phản ứng hạt nhân Vật Lý 12 chương 7 mien phi,bai giang Sơ đồ và bài tập năng lượng liên kết và phản ứng hạt nhân Vật Lý 12 chương 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 2:59:14 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Số Avogdro NA = 6,022.1023 hạt/mol
Khối lượng của 1 số hạt nhân và hạt cơ bản:
m(e)= 0.00054858u; m(p)= 1.007276u;
m(n)= 1.008665u; m(D)= 2.01355u;
m(T) = 3.0155u; m
2
4
𝐻𝑒)=4,0015u ;
m
3
7
𝐿𝑖)=7.01436u; m
6
12
𝐶)= 11,9967u; m
7
14
𝑁)= 13,9992u; m
8
17
0)=16.9947u;

1a) Có bao nhiêu proton, notron trong 1 hạt nhân
88
226
𝑅𝑎

b)
88
226
𝑅𝑎 có nhiều hơn
84
210
𝑃𝑜 bao nhiêu proton, notron
c)Viết kí hiệu của hạt nhân có 11 proton, 12 notron.
2a) Có bao nhiêu nuclon trong 0,5 mol nguyên tử
2
4
𝐻𝑒

b) Có bao nhiêu notron trong 50mg
92
238
𝑈

3a) Tính độ hụt khối của
7
14
𝑁.
b) Khi các nuclon liên kết lại thành hạt nhân
7
14
𝑁 thì khối lượng giảm đi bao nhiêu u, bao nhiêu khối lượng bị chuyển thành năng lượng.
4a) Tính năng lượng liên kết của hạt nhân
6
12
𝐶

b)Tinh năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhân
6
12
𝐶 từ các nuclon. (MeV)
c) Tính năng lượng cần thiết để tách 1 hạt nhân
6
12
𝐶 thành các nuclon riêng lẻ (J)
5) Tinh khối lượng của hạt nhân
8
17
0 biết nó có năng lượng liên kết là 131,763 MeV
6a) Tính năng lượng liên kết riêng của
2
4
𝐻𝑒
b) So với
2
4
𝐻𝑒 thì
7
14
𝑁 có năng lượng liên kết riêng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu MeV.
c) Sắp xếp theo thứ tự độ bền vững giảm dần
2
4
𝐻𝑒,
7
14
𝑁,
8
17
0

7.Hoàn thành các phương trình phản ứng
a)
84
210
𝑃𝑜 →
82
206
𝑃𝑏 + X
b)
27
60
𝐶𝑜 → X + −1
0
𝑒

c) D + T →
2
4
𝐻𝑒 + X
d) n +
92
235
𝑈 →
38
94
𝑆𝑟 + X + 3 n
e)
2
4
𝐻𝑒 +
7
14
𝑁 → X + p
f) p +
3
7
𝐿𝑖 →
2
4
𝐻𝑒 + X
Trong phản ứng 7b, số proton và nơtron có bảo toàn không?
8. Tính năng lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng 7c,7e,7f.
9.Tính năng lượng sinh ra khi tổng hợp 2 gam Heli từ phản ứng 7c.
10 Phản ứng 7d tỏa năng lượng và có năng lượng phản ứng là khoảng 200MeV, tính năng lượng tỏa ra khi phân rã 50 kg
92
235
𝑈 theo phản ứng 7d.
11.Xét phản ứng 7f, nếu ban đầu hạt nhân Liti dứng yên, proton bắn vào có động năng 5 MeV thì tổng động năng của các hạt sau phản ứng là bao nhiêu.
12. Độ hụt khối của
84
210
𝑃𝑜,
82
206
𝑃𝑏,
2
4
𝐻𝑒 lần lượt là 1.766194u; 1.74162u; 0.03038u tính năng lượng phản ứng của phản ứng 7a. Phản ứng tỏa hay thu năng lượng. Nếu ban đầu
84
210
𝑃𝑜 đứng yên thì tổng động năng của các hạt sau phản ứng là bao nhiêu.
ĐS:2a)1,20.10^24; 2b)1,85.10^22; 3ab)0.11239u; 4ab)92,17MeV; 4c)1,47.10^-11J; 6a)7,08MeV/nuclon; 6b),40MeV; 8)17,6MeV;1,19MeV;17.36MeV;
9)8,48.10^11J ; 10)4,1.10^15J; 11)22,36MeV
12)5.4MeV; 5.4MeV