dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SỔ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN mien phi,tai lieu SỔ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN mien phi,bai giang SỔ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 8:18:48 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2014 – 2015
******


Tên chủ đề : ……………………………………………………………..
Thời gian : ……………………………………………………………..
Địa điểm : ……………………………………………………………..
Hình thức tổ chức : ……………………………………………………………..
Ban tổ chức : …………………………………………………….............
Số người tham dự : ……………………………………………………………..

SÁCH PHỤC VỤ:

Tên sách Số bản Số cá biệt
1/- …………………………… . …………… ………………
2/- ……………………………. …………… ………………
3/- ……………………………. …………… ……………...
4/- ……………………………. …………… ………………
5/- ……………………… …… …………… ………………
6/- ……………………………. …………… ………………
7/- ……………………………. …………… ………………
8/- ……………………………. …………… ………………
9/- ……………………………. …………… ………………
10/- …………………………... …………… ………………

KẾT QUẢ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tân hội, ngày…..tháng…..năm 201
DUYỆT CỦA BGH NGƯỜI THỰC HIỆNNgô Văn Thanh Bùi Thị Hoài