dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 8 tiết 48 mien phi,tai lieu sử 8 tiết 48 mien phi,bai giang sử 8 tiết 48 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2015 9:29:59 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download







I. TIÊU
1. Kiến thức: Sau bài HS :
Biết được những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
2.Thái độ:
ghét kẻ xâm lược, thống trị, căm ghét sự áp bức, bóc lột
Bồi dưỡng cho HS ý chí chống xâm lược, chống áp bức bóc lột
3. Kĩ năng:
Biết mô tả , khái quát, phân tích
II. BỊ
1.Giáo viên:
Giáo án, đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương
2. sinh:
SGK, chuẩn bị bài mới
III. TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định(1’):
8A6……………………………………………………….
Kiểm tra bài cũ (4’)
Hãy cho biết nội dung chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ nhất về kinh tế.
Mục đích của các chính sách đó là gì?
Giới thiệu bài :
Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân kinh tế nước ta có những chuyển biến, xuất hiện thêm một số đồn điền, hầm mỏ, cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ,…sự chuyển biến về kinh tế kéo theo sự chuyển biến về xã hội như thế nào, bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
DUNG THỨC



Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự chuyển biến về xã hội nước ta ở các vùng nông thôn (15’)
? Em hãy cho biết ở nông thôn nước ta dưới thời phong kiến có những tầng lớp giai cấp chủ yếu nào?
HS: Dựa vào kiến thức đã học trình bày
Giai cấp nông dân
Giai cấp địa chủ
? Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân các giai cấp nông thôn chuyển biến như thế nào?
HS: Dựa vào SGK, trả lời
Giai cấp địa chủ phong kiến phân hóa thành hai bộ phận
Nông dân một số trở thành nông dân tá điền, một số là công nhân, một số làm nghề tự do,…
GV: các giai cấp bị phân hóa
? Em hãy cho biết đời sống của giai cấp nông dân Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?
HS (yếu): Dựa vào SGK, trả lời
? Thái độ của các giai cấp ở nông thôn như thế nào đối với thực dân Pháp?
HS: Dựa vào SGK, trả lời
GV: Phân tích vị trí và thái độ của các giai cấp, tầng lớp
Hoạt động 2: Tìm về những chuyển biến về xã hội ở các đô thị (16’)
GV: khái quát về tình hình các đô thị nước ta cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
? Cùng với sự phát triển của đô thị là sự ra đời của các tầng lớp giai cấp nào?
HS: Dựa vào SGK, trả lời
Tầng lớp tư sản
Tầng lớp tiểu tư sản thành thị,
Công nhân
? Em hãy cho biết nguồn gốc và đặc điểm của các giai cấp tầng lớp đó?
HS: Dựa vào SGK, suy nghĩ trả lời
GV: Khái quát cụ thể
? Em nhận xét về đời sống của giai cấp công nhân dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: chốt
Công nhân và nông dân chính là những giai cấp khổ cực nhất trong xã hội, giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam lại có chung nguồn gốc. Họ sẵn sàng cùng đứng lên đấu tranh chống áp bức bóc lột.
Hoạt động 3: tìm về sự xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc (7’)
? Em hãy cho biết xu hướng cứu nước mới xuất hiện ở nước ta đầu thế kỉ XX là xu hướng nào?
HS: Dựa vào SGK, trả lời ngắn gọn
Dân chủ tư sản
? Em biết gì về xu hướng đó?
HS: Suy nghĩ, trả lời
Thông qua sách báo của Trung Quốc,
GV: Giải thích thuật ngữ “xu hướng dân chủ tư sản”
? Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam lúc bấy giờ lại muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?
HS: Suy nghĩ, trả lời
GV: phân tích rõ chúng ta muốn noi gương Nhật vì đó chính là đất nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi thân phận thuộc địa của thực dân vì thực hiện cuộc duy tân Minh Trị, cải cách đất nước theo con đường dân chủ tư sản
I. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn
Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng làm tay sai cho Pháp, tuy nhiên một bộ phận vừa và nhỏ có tinh thần