dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thông báo dự hội nghị triển khai Luật Hôn nhân, Luật BHYT mien phi,tai lieu Thông báo dự hội nghị triển khai Luật Hôn nhân, Luật BHYT mien phi,bai giang Thông báo dự hội nghị triển khai Luật Hôn nhân, Luật BHYT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 3:28:52 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 106/TB-PGD&ĐT
V/v Thông báo dự Hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế trên trên địa bàn huyện.

Tân Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2015
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT trong toàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu nhận được công văn số 29/KH-UBND ngày 26/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thông báo dự Hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế trên trên địa bàn huyện.
Sau khi xem xét nội dung công văn, Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung công việc sau:
1. Thời gian tham dự hội nghị
* Thời gian: 01 buổi, vào lúc 7h30 ngày 03/4/2015(thứ sáu).
* Địa điểm: Hội trường Huyện Ủy Tân Châu.
2. Thành phần tham dự
- Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó các trường TH, THCS, THPT trong toàn huyện.
Nhận được thông báo này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT sắp xếp công tác để tham dự hội nghị đúng thành phần, đúng thời gian trên.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, NGLL.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Việt Quang