dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thư mời dự công nhận trường chuẩn Quốc gia mien phi,tai lieu Thư mời dự công nhận trường chuẩn Quốc gia mien phi,bai giang Thư mời dự công nhận trường chuẩn Quốc gia mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 3:30:49 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 38 /GM-UBND
 Tân Châu, ngày 24 tháng 3 năm 2015GIẤY MỜI


Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu, trân trọng kính mời:
I. Thành phần tham dự
* Cấp tỉnh:
- Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh;
- Đại diện Lãnh đạo Công đoàn, Văn phòng, các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.
- Ban Giám đốc Công ty Bảo Việt Tây Ninh;
- Ban Giám đốc Công ty cổ phần sách – thiết bị giáo dục Tây Ninh;
* Cấp huyện:
- Thường trực Huyện ủy; HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện.
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy; Đoàn TNCSHCM; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Liên đoàn Lao động; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Y tế; Trung tâm Y tế; Bảo hiểm xã hội; Hội Khuyến học; Đài truyền thanh; Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng.
- Hiệu trưởng các Trường THPT: Tân Châu, Tân Đông, Tân Hưng, Lê Duẩn; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện.
* Cấp xã (Nhờ UBND các xã, thị trấn mời giúp):
- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
- Hiệu trưởng các Trường MN, MG, TH, THCS.
- Đối với xã Thạnh Đông (giao UBND xã mời): Đảng ủy xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã, UB.MTTQVN xã; Đại diện các ban, ngành, các ấp, các nhà tài trợ, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
II. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 04 năm 2015 (thứ năm).
- Địa điểm: Trường Mầm non Thạnh Đông, xã Thạnh Đông, Tân Châu.
III. Phân công chuẩn bị
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Mầm non Thạnh Đông chuẩn bị toàn bộ nội dung, chương trình buổi lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non Thạnh Đông đạt chuẩn quốc gia.
- Đài truyền thanh huyện dự và đưa tin.
Rất mong sự có mặt của quý vị đại biểu để buổi lễ thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
 KT.CHỦ TỊCH

- Thành phần mời;
- P.CT UBND huyện (Thành);
- LĐVP&CVVP;
- Lưu VP.
Phó chủ tịch
Đã ký

Nguyễn Thị Thành