dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết 24 - Bài luyện tập 3 mien phi,tai lieu Tiết 24 - Bài luyện tập 3 mien phi,bai giang Tiết 24 - Bài luyện tập 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:07:43 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 24
Ngày giảng: 3/12 BàI luyện tập 3

A/ Mục tiêu:
1. HS được củng cố các kháI niệm về h/t vật lí, hiện tượng hh, phương trình hh.
2. Rèn luyện các kĩ năng lập công thức hh và lập phương trình hh (làm quen với dạng lập pthh tổng quát
3. Biết sử dụng định luật bảo toàn khối lượng vào làm các bàI toán (ở mức độ đơn giản)
Tiếp tục làm quen với một số bàI tập xá định nguyên tố hh
B/ Chuẩn bị:
- HS: Ôn tập các kháI niệm cơ bản trong chương
C/ Phương pháp:
- P/p Luyện tập; hđ nhóm
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra bàI cũ : ko
III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung

Kết hợp trong giờ luyện tập cho HS tư duy, nhớ lại lí thuyết để làm bài tậpGV ra bài tập, gọi HS trả lời từng phần
HS
* Các chất tham gia:
Hiđrô
Nitơ
* Sản phẩm:
Amôniăc
HS:
* Trước p/ư:
- Hai nguyên tử Hiđro liên kết với nhau tạo thành 1 p/tử hiđro
- Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau tạo thành 1 p/tử nitơ
* Sau p/ư:
- Một nguyên tử nitơ liên kết với 3 nguyên tử hiđro tạo thành một p/tử amoniac
* Phân tử biến đổi: N2, H2
* Phân tử được tạo ra: NH3

HS: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau p/ư gĩư nguyên (2nguyên tử N; 6 nguyên tử H)

HS:
N2 + H2 ( NH3
N2 + 3H2 to, xt 2NH3
GV gọi HS tóm tắt đầu bài
HS thực hiện
HS làm bài; một em lên bảng làm
GV tổ chức cho HS nhận xét, sửa sai
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm; làm bài tập
GV yêu cầu các nhóm HS đính kết quả lên bảng

HS các nhóm nhận xét chéo nhau.

I/ Kiến thức cần nhớ

II/ Luyện tập:

BàI tập 1:
Cho sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3 như sau:Hãy cho biết:
a. Tên và công thức hh của các chất tham gia và sản phẩm.
b. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đôỉ? Phân tử nào được tạo ra?

c. Số nguyên của mỗi nguyên tố trước và sau p/ư là bao nhiêu, có giữ nguyên ko?


d. Lập phương trình hh của p/ư trên


Bài tập 2:
Nung 84 kg magie cacbonat (MgCO3), thu được m(kg) magie oxit và 44 kg khí cacbonic
a) Lập PTHH của p/ư
b) Tính khối lượng magie oxit được tạo thành


Tóm tắt đầu bài:
- Khối lượng MgCO3 = 84 kg
- Khối lượng CO2 = 44kg
- Khối lượng MgO = ?

Bài làm:
a) PTHH
MgCO3 to MgO + CO2
b) Theo định luật bảo toàn khối lượng:
m MgCO3 = mMgO + mCO2
= 84 –44
= 40

Bài tập 3:
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
a) R + O2 ( R2O3
b) R+ HCl ( RCl2 + H2
c) R + H2SO4 ( R2