dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKB TỪ TUẦN 31 mien phi,tai lieu TKB TỪ TUẦN 31 mien phi,bai giang TKB TỪ TUẦN 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 10:05:57 AM
Filesize: 4.13 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THEO DÕI CÁC MÔN HỌC TRONG TUẦN THEO DÕI CÁC MÔN HỌC TRONG TUẦN
Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 8A1 8A2 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 Thứ Tiết 8A3 8A4 8A5 8A6 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A9 6A10
2 1 Chọn môn học 2 1 Tin-Thảo
2 Tin-Chi 2 Tin-Thảo
3 3 Tin-Thảo
4 Tin 4 Tin-Pha
5 Tin-Pha 5
3 1 3 1 #REF! #REF!
2 2
3 3
4 4
5 5
4 1 Tin-Chi TỔNG SỐ TIẾT 4 1 Tin-Pha
2 Tin-Pha Sáng Chiều 2 Tin-Thảo
3 Tin-Thảo 16 18 3 Tin-Pha
4 Tin-Thảo 34 4 Tin-Thảo
5 5
5 1 Tin-Chi CĐ TỰ CHỌN 5 1 Tin-Thảo
2 Tin-Chi 0 2 Tin-Pha
3 3 Tin-Thảo
4 4
5 Tin-Chi 5
6 1 6 1 Tin-Thảo
2 Tin-Chi 2
3 Tin-Pha 3 Tin-Thảo
4 Tin-Pha 4 Tin-Pha
5 5 Tin-Thảo
7 1 Tin-Thảo 7 1 Tin-Thảo
2 Tin-Thảo 2 Tin-Pha
3 Tin-Chi 3 Tin-Thảo
4 Tin-Chi 4
5 5
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Tổng 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1