dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKBc Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi,tai lieu TKBc Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi,bai giang TKBc Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 10:44:19 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỨ
TIẾT
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
10A8

2
1
Hoá - H.Thắm
NNgữ - A.Anh
Hoá - H.Nhung
NNgữ - A.Vân
Sinh - S.Bình
Toán - T.Bình
Văn - V.Bào
NNgữ - A.Thảo


2
Hoá - H.Thắm
NNgữ - A.Anh
Hoá - H.Nhung
NNgữ - A.Vân
Sinh - S.Bình
Toán - T.Bình
Văn - V.Bào
NNgữ - A.Thảo


3
Hoá - H.Thắm
NNgữ - A.Anh
Hoá - H.Nhung
NNgữ - A.Vân
Sinh - S.Bình
Toán - T.Bình
Văn - V.Bào
NNgữ - A.Thảo


4

3
1
Văn - V.Bào
Hoá - H.Nhung

Toán - T.Tuấn
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
Địa - Đ.Tuấn2
Văn - V.Bào
Hoá - H.Nhung

Toán - T.Tuấn
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
Địa - Đ.Tuấn3
Văn - V.Bào
Hoá - H.Nhung

Toán - T.Tuấn
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
Địa - Đ.Tuấn4

4
1
Toán - T.Bính
Toán - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.Hạnh2
Toán - T.Bính
Toán - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.Hạnh3
Toán - T.Bính
Toán - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.Hạnh4

5
1
NNgữ - A.Thủy
Lí - L.Luận
Toán - T.Tuấn
Văn - V.Bào
Văn - V.Linh

Toán - T.Bình
Địa - Đ.Tuấn


2
NNgữ - A.Thủy
Lí - L.Luận
Toán - T.Tuấn
Văn - V.Bào
Văn - V.Linh

Toán - T.Bình
Địa - Đ.Tuấn


3
NNgữ - A.Thủy
Lí - L.Luận
Toán - T.Tuấn
Văn - V.Bào
Văn - V.Linh

Toán - T.Bình
Địa - Đ.Tuấn


4

6
1
Khối 10 học Quốc phòng từ 14 h


23


7
1
Lí - L.Luận
Văn- B.Thủy
Lí - L.Mai

NNgữ - A.Thảo
Văn - V.Linh

Toán - T.Bình


2
Lí - L.Luận
Văn- B.Thủy
Lí - L.Mai

NNgữ - A.Thảo
Văn - V.Linh

Toán - T.Bình


3
Lí - L.Luận
Văn- B.Thủy
Lí - L.Mai

NNgữ - A.Thảo
Văn - V.Linh

Toán - T.Bình


4

CN
Sáng

NNgữ - A.Thủy


NNgữ - A.Thủy


NNgữ - A.ThủyChiều
THỨ
TIẾT
11A1
11A2
11A3
11A4
11A5
11A6
11A7
11A8

2
1
NNgữ - A.Hạnh
Toán - T.Tuấn
Văn - V.Trang
Toán - T.BHương
Sinh - S.Luận
Địa - Đ.Thúy
Văn - V.CThủy
NNgữ - A.Thủy


2
NNgữ - A.Hạnh
Toán - T.Tuấn
Văn - V.Trang
Toán - T.BHương
Sinh - S.Luận
Địa - Đ.Thúy
Văn - V.CThủy
NNgữ - A.Thủy


3
NNgữ - A.