dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKBS 16/3/2015 mien phi,tai lieu TKBS 16/3/2015 mien phi,bai giang TKBS 16/3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/16/2015 6:35:04 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỨ
TIẾT
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
10A8

2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ


2
Tin - T.Huyền
CN - CN.Nga
Văn - V.PHà
TD - TD.Sáng
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
CN - CNPhượng
TD - TD.Nam


3
Văn - V.Bào
Toán - T.Tuấn
Văn - V.PHà
NNgữ - A.Vân
Hoá - H.Thủy
Sử - S.Phương
TD - TD.Nam
Địa - Đ.Tuấn


4
Sử - S.Mùi
Địa - Đ.Tuấn
Lí - L.Mai
Toán - T.Tuấn
TD - TD.Sáng
Hoá - H.Thủy
Văn - V.Bào
Văn - V.PHà


5
Hoá - H.Thắm
NNgữ - A.Vân
Tin - T.Thu
Toán - T.Tuấn
Văn - V.CThủy
Sinh - S.Huế
NNgữ - A.Hạnh
Sử - S.Phương

3
1
NNgữ - A.Vân
Toán - T.Tuấn
Tin - T.Thu
Sử - S.Mùi
Toán - T.Bình
GDCD - CD.Lan
CN - CNPhượng
NNgữ - A.Thảo


2
Toán - T.Bính
Sử - S.Mùi
NNgữ - A.Vân
Tin - T.Thu
NNgữ - A.Thảo
Lí - L.Mai
Toán - T.Bình
GDCD - CD.Lan


3
Hoá - H.Thắm
NNgữ - A.Vân
TD - TD.Nam
GDCD - CD.Lan
Văn - V.CThủy
Hoá - H.Thủy
Lí - L.Mai
Sinh - S.Huế


4
CN - CN.Nga
Hoá - H.Nhung
Sử - S.Mùi
Hoá - H.Thủy
CN - CNPhượng
TD - TD.Nam
Địa - Đ.Tuấn
Lí - L.Mai


5
Sử - S.Mùi
Sinh - S.Bình
Hoá - H.Nhung
NNgữ - A.Vân
Lí - L.Mai
NNgữ - A.Thảo
Hoá - H.Thủy
CN - CNPhượng

4
1
NNgữ - A.Vân
Lí - L.Luận
Hoá - H.Nhung
Toán - T.Tuấn
Sinh - S.Bình
Văn - V.Linh
Văn - V.Bào
Văn - V.PHà


2
Tin - T.Huyền
TD - TD.Nam
Văn - V.PHà
Văn - V.Bào
Sử - S.Phương
Văn - V.Linh
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Thảo


3
Toán - T.Bính
Tin - T.Huyền
NNgữ - A.Vân
Văn - V.Bào
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Thảo
TD - TD.Nam
Tin - T.Thu


4
TD - TD.Nam
Văn - V.BThủy
Đại - T.Tuấn
Địa - Đ.Thúy
NNgữ - A.Thảo
Sử - S.Phương
Tin - T.Thu
Toán - T.Bình


5
Lí - L.Luận
Văn - V.BThủy
Đại - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân
Địa - Đ.Nhung
Tin - T.Thu
Sử - S.Phương
Toán - T.Bình

5
1
Văn - V.Bào
Toán - T.Tuấn
Địa - Đ.Nhung
Lí - L.Mai
Toán - T.Bình
TD - TD.Nam
NNgữ - A.Hạnh
Hoá - H.Thủy


2
CN - CN.Nga
Toán - T.Tuấn
GDCD - CD.Lan
NNgữ - A.Vân
Hoá - H.Thủy
Văn - V.Linh
Lí - L.Mai
Toán - T.Bình


3
Địa - Đ.Thúy
Tin - T.Huyền
Hình - T.Quý
CN - CN.Nga
NNgữ - A.Thảo
Tin - T.Thu
Sinh - S.Huế
Toán - T.Bình


4
Hoá - H.Thắm
NNgữ - A.Vân
CN - CN.Nga
Sử - S.Mùi
Tin - T.Thu
CN - CNPhượng
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Thảo


5
Lí - L.Luận
Hoá - H.Nhung
NNgữ - A.Vân