dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKBS Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi,tai lieu TKBS Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi,bai giang TKBS Áp dụng từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 10:43:41 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỨ
TIẾT
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
10A8

2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ


2
CN - CN.Nga
TD - TD.Nam
Tin - T.Thu
Toán - T.Tuấn
TD - TD.Sáng
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Tuấn
Sử - S.Mùi


3
Văn - V.Bào
Sử - S.Mùi
Văn - V.PHà
Sinh - S.Bình
Hoá - H.Thủy
Toán - T.Bình
CN - CNPhượng
Lí - L.Mai


4
Văn - V.Bào
CN - CN.Nga
Toán - T.Tuấn
TD - TD.Sáng
Tin - T.Thu
NNgữ - A.Anh
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Thảo


5
NNgữ - A.Anh
Hoá - H.Nhung
Toán - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân
Sử - S.Mùi
Văn - V.Linh
NNgữ - A.Hạnh
Tin - T.Thu

3
1
GDCD - CD.Lan
Toán - T.Tuấn
Sử - S.Mùi
CN - CN.Nga
Hoá - H.Thủy
TD - TD.Nam
Toán - T.Bình
Văn - V.PHà


2
Hoá - H.Thắm
Tin - T.Huyền
Hoá - H.Nhung
Sử - S.Mùi
Lí - L.Mai
NNgữ - A.Anh
Toán - T.Bình
GDCD - CD.Lan


3
CN - CN.Nga
NNgữ - A.Anh
Sinh - S.Bình
NNgữ - A.Vân
Sử - S.Mùi
Văn - V.Linh
TD - TD.Nam
NNgữ - A.Thảo


4
NNgữ - A.Anh
Sinh - S.Bình
TD - TD.Nam
GDCD - CD.Lan
NNgữ - A.Thảo
Sinh - S.Huế
CN - CNPhượng
Hoá - H.Thủy


5
Sử - S.Mùi
CN - CN.Nga
NNgữ - A.Vân
Lí - L.Mai
Văn - V.CThủy
Hoá - H.Thủy
NNgữ - A.Hạnh
CN - CNPhượng

4
1
TD - TD.Nam
NNgữ - A.Anh
Địa - Đ.Nhung
Toán - T.Tuấn
Văn - V.CThủy
Sử - S.Mùi
Hoá - H.Thủy
Sinh - S.Huế


2
NNgữ - A.Anh
Toán - T.Tuấn
Hoá - H.Nhung
Văn - V.Bào
Sinh - S.Bình
TD - TD.Nam
Sử - S.Mùi
Hoá - H.Thủy


3
Tin - T.Huyền
Văn - V.BThủy
NNgữ - A.Vân
Địa - Đ.Thúy
NNgữ - A.Thảo
Tin - T.Thu
TD - TD.Nam
Toán - T.Bình


4
Toán - T.Bính
Tin - T.Huyền
Toán - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
Tin - T.Thu
TD - TD.Nam


5
Địa - Đ.Thúy
Hoá - H.Nhung
Toán - T.Tuấn
Sử - S.Mùi
Tin - T.Thu
NNgữ - A.Anh
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Thảo

5
1
Hoá - H.Thắm
GDCD - CD.Lan
Văn - V.PHà
CN - CN.Nga
Lí - L.Mai
CN - CNPhượng
Toán - T.Bình
TD - TD.Nam


2
TD - TD.Nam
Văn - V.BThủy
Văn - V.PHà
Toán - T.Tuấn
GDCD - CD.Lan
Văn - V.Linh
Toán - T.Bình
CN - CNPhượng


3
Toán - T.Bính
Địa - Đ.Tuấn
Lí - L.Mai
Toán - T.Tuấn
CN - CNPhượng
Tin - T.Thu
Sử - S.Mùi
Toán - T.Bình


4
Toán - T.Bính
Lí - L.Luận
Tin - T.Thu
Hoá - H.Thủy
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
Lí - L.Mai
Sử - S.Mùi


5
Lí - L.Luận
Toán - T.Tuấn
CN - CN.Nga
Tin -