dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TKBS từ 22/3/2015 mien phi,tai lieu TKBS từ 22/3/2015 mien phi,bai giang TKBS từ 22/3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 8:44:00 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỨ
TIẾT
10A1
10A2
10A3
10A4
10A5
10A6
10A7
10A8

2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ


2
Văn - V.Bào
Hoá - H.Nhung
Hình - T.Quý
Toán - T.Tuấn
TD - TD.Sáng
GDCD - CD.Lan
TD - TD.Nam
Sử - S.Mùi


3
GDCD - CD.Lan
CN - CN.Nga
Văn - V.PHà
NNgữ - A.Vân
Toán - T.Bình
Văn - V.Linh
Địa - Đ.Tuấn
Lí - L.Mai


4
Địa - Đ.Thúy
TD - TD.Nam
Tin - T.Thu
TD - TD.Sáng
Sử - S.Mùi
Toán - T.Bình
Văn - V.Bào
NNgữ - A.Thảo


5
NNgữ - A.Vân
Sử - S.Mùi
Đại - T.Tuấn
Sinh - S.Bình
Tin - T.Thu
Lí - L.Mai
Toán - T.Bình
Hoá - H.Thủy

3
1
Toán - T.Bính
Toán - T.Tuấn
Sử - S.Mùi
Tin - T.Thu
Hoá - H.Thủy
TD - TD.Nam
Toán - T.Bình
Văn - V.PHà


2
Hoá - H.Thắm
Tin - T.Huyền
Hoá - H.Nhung
Toán - T.Tuấn
Lí - L.Mai
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Hạnh
GDCD - CD.Lan


3
CN - CN.Nga
NNgữ - A.Vân
TD - TD.Nam
GDCD - CD.Lan
Sử - S.Mùi
Sinh - S.Huế
CN - CNPhượng
NNgữ - A.Thảo


4
TD - TD.Nam
Sinh - S.Bình
CN - CN.Nga
Lí - L.Mai
Văn - V.CThủy
CN - CNPhượng
GDCD - CD.Lan
Hoá - H.Thủy


5
Sử - S.Mùi
CN - CN.Nga
Sinh - S.Bình
NNgữ - A.Vân
NNgữ - A.Thảo
Hoá - H.Thủy
Lí - L.Mai
CN - CNPhượng

4
1
TD - TD.Nam
NNgữ - A.Vân
Hoá - H.Nhung
Toán - T.Tuấn
Hoá - H.Thủy
Văn - V.Linh
Văn - V.Bào
Sinh - S.Huế


2
NNgữ - A.Vân
Hoá - H.Nhung
Sử - S.Mùi
Văn - V.Bào
Sinh - S.Bình
Tin - T.Thu
Toán - T.Bình
TD - TD.Nam


3
Tin - T.Huyền
Văn - V.BThủy
NNgữ - A.Vân
Văn - V.Bào
NNgữ - A.Thảo
TD - TD.Nam
Sử - S.Mùi
Toán - T.Bình


4
Toán - T.Bính
Tin - T.Huyền
Đại - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân
Tin - T.Thu
Địa - Đ.Nhung
TD - TD.Nam
Sử - S.Mùi


5
Lí - L.Luận
Toán - T.Tuấn
Địa - Đ.Nhung
Sử - S.Mùi
Toán - T.Bình
NNgữ - A.Thảo
NNgữ - A.Hạnh
Tin - T.Thu

5
1
NNgữ - A.Vân
GDCD - CD.Lan
Văn - V.PHà
Sử - S.Mùi
Văn - V.CThủy
CN - CNPhượng
Toán - T.Bình
TD - TD.Nam


2
Văn - V.Bào
Văn - V.BThủy
Văn - V.PHà
Địa - Đ.Thúy
Văn - V.CThủy
Văn - V.Linh
NNgữ - A.Hạnh
CN - CNPhượng


3
Hoá - H.Thắm
Địa - Đ.Tuấn
Lí - L.Mai
NNgữ - A.Vân
CN - CNPhượng
Tin - T.Thu
Hoá - H.Thủy
Toán - T.Bình


4
CN - CN.Nga
Lí - L.Luận
Đại - T.Tuấn
Hoá - H.Thủy
Toán - T.Bình
Địa - Đ.Nhung
Lí - L.Mai
NNgữ - A.Thảo


5
Lí - L.Luận
Toán - T.Tuấn
NNgữ - A.Vân
CN -