dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an to trinh de nghi cap the doan mien phi,tai lieu to trinh de nghi cap the doan mien phi,bai giang to trinh de nghi cap the doan mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 7:51:51 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HUYỆN ĐOÀN ĐỨC LINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH XÃ TRÀ TÂN
* * *
Số: 57- TTr/ĐTN Trà Tân, ngày 31 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị ra Quyết định chuẩn y cấp thẻ đoàn viên năm 2015


Kính gửi: - Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Linh

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc cấp thẻ Đoàn cho đoàn viên.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của đoàn viên trong quá trình sinh hoạt tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nay Ban Thường vụ Xã đoàn Trà Tân lập danh sách đoàn viên làm thẻ đoàn kính đề nghị Thường vụ Huyện đoàn ra quyết định chuẩn y cấp thẻ cho 62 đồng chí (có danh sách kèm theo).


Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ XÃ ĐOÀN
- Như kính gửi; BÍ THƯ
- Lưu.
Nguyễn Thị Thúy Hoa