dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TO TRINH DE NGHI KHEN THUONG THI DUA YEU NUOC 2011-2015 mien phi,tai lieu TO TRINH DE NGHI KHEN THUONG THI DUA YEU NUOC 2011-2015 mien phi,bai giang TO TRINH DE NGHI KHEN THUONG THI DUA YEU NUOC 2011-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 10:29:58 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

Số: 23 /TTr-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Suối Ngô, ngày 05 tháng 3 năm 2015


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến


Kính gửi: -UBND huyện Tân Châu,
-Phòng GD&DDT Tân Châu.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi Nghị định 42/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ công văn số 101/PGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Tân Châu hướng dẫn khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến 05 năm trong ngành giáo dục và đào tạo.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngày 05 tháng 3 năm 2015 về việc xét khen thưởng thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015
Nay trường THCS Suối Ngô kính trình UBND huyện Tân Châu và phòng GD&ĐT Tân Châu xét khen thưởng cho các đ/c chí có tên sau:
1.Nguyễn Dương Phương Tân
2. Bùi Thị Liệu

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
HIỆU TRƯỞNG