dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tờ trình tặng giấy khen mien phi,tai lieu Tờ trình tặng giấy khen mien phi,bai giang Tờ trình tặng giấy khen mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 3:29:33 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHONG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG…
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: / TTr-….
Tân Châu, ngày tháng 4 năm 2015


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị tặng giấy khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến
05 năm (2011-2015) trong ngành giáo dục và đào tạo


Kính gửi: - Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành GD&ĐT.

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 42/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ kế hoạch số 101/PGD&ĐT ngày 27/03/2015 của Phòng GD&ĐT Tân Châu về việc Hướng dẫn khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (2011-2015) trong ngành GD&ĐT;
Căn cứ vào kết quả thi đua đạt được trong giai đoạn 2011-2015;
Trường……. lập tờ trình này, đề nghị Trường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành GD&ĐT xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Trưởng Phòng GD&ĐT quyết định tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể sau:
I/ Tập thể:
-
II/ Cá nhân:
-
-
Rất mong Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành GD&ĐT xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.
Trân trọng ./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi,
- Lưu VT.

1. TẬP THỂ:
STT

ĐƠN VỊ

DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT 05 NĂM HỌC VỪA QUA
DANH HIỆU ĐỀ NGHỊ
XÉT KHEN THƯỞNG

1
Trường ….
05 lần liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (từ năm học 2009-2010 đến 2013-2014), có … lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.
Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện hoặc GK của Trưởng Phòng


2/ CÁ NHÂN:

STT

HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ, CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT 05 NĂM HỌC VỪA QUA
DANH HIỆU ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

1
Ông…
Hiệu trưởng, Trường TH …
05 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (từ năm học 2009-2010 đến 2013-2014), có 01 lần được công nhận CSTĐ cấp tỉnh (2011-2012).
Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

2
Bà…
Giáo viên, Trường TH ….
05 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (từ năm học 2009-2010 đến 2013-2014),
Giấy khen của Trưởng phòng GD&ĐT