dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TOEFL GRAMMAR mien phi,tai lieu TOEFL GRAMMAR mien phi,bai giang TOEFL GRAMMAR mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/25/2015 2:42:36 PM
Filesize: 1.53 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
HTTP://HOCTIENGANH.INFO

(1. Chủ ngữ (subject). 7
( 1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.
( 1.2 Quán từ a (an) và the
( 1.3 Cách sử dụng Other và another.
( 1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
( 1.5 Sở hữu cách
( 1.6 Some, any
(2. Động từ ( verb)
( 2.1 Hiện tại (present)
(2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present)
(2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive)
(2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
(2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)
( 2.2 Quá khứ ( Past)
(2.2.1 Quá khứ đơn giản (simple past)
(2.2.2 Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).
(2.2.3 Quá khứ hoàn thành (past perfect).
(2.2.4 Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive).
( 2.3 Tương lai
(2.3.1 Tương lai đơn giản (simple future)
(2.3.2 Tương lai tiếp diễn ( future progressive)
(2.3.3 Tương lai hoàn thành (future perfect)
(3. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.
( 3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.
( 3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.
( 3.3 Cách sử dụng none, no
( 3.4 Cách sử dụng cấu trúc either ... or và neither ... nor.
( 3.5 Các danh từ tập thể
( 3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of
( 3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.
( 3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are
(4. Đại từ
( 4.1 Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject pronoun)
( 4.2 Đại từ nhân xưng tân ngữ
( 4.3 Tính từ sở hữu
( 4.4 Đại từ sở hữu
( 4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun)
(5. Động từ dùng làm tân ngữ
( 5.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ
( 5.2 Ving dùng làm tân ngữ
( 5.3 3 động từ đặc biệt
( 5.4 Các động từ đứng đằng sau giới từ
( 5.5 Vấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc Ving làm tân ngữ.
(6. Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare
( 6.1 need
( 6.2 Dare
(7. Cách dùng động từ to be + infinitive
(8. Câu hỏi
( 8.1 Câu hỏi yes và no
( 8.2 Câu hỏi thông báo
(8.2.1 who và what làm chủ ngữ.
(8.2.2 Whom và what là tân ngữ của câu hỏi
(8.2.3 Câu hỏi dành cho các bổ ngữ (when, where, why, how)
( 8.3 Câu hỏi gián tiếp (embedded questions)
( 8.4 Câu hỏi có đuôi
(9. Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.
( 9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định.
( 9.2 Lối nói phụ hoạ phủ định
(10. Câu phủ định
(11. Mệnh lệnh thức
( 11.1 Mệnh lệnh thức trực tiếp.
( 11.2 Mệnh lệnh thức gián tiếp.
(12. Động từ khiếm khuyết.
( 12.1 Diễn đạt thời tương lai.
( 12.2 Diễn đạt câu điều kiện.
(12.2.1 Điều kiện có thể thực hiện được ở thời hiện tại.
(12.2.2 Điều kiện không thể thực hiện được ở thời hiện tại.
(12.2.3 Điều kiện không thể thực hiện được ở thời quá khứ.
(12.2.4 Các cách dùng đặc biệt của Will, would và sould trong các mệnh đề if
(13. Cách sử dụng thành ngữ as if, as though.
( 13.1 Thời hiện tại.
( 13.2 Thời quá khứ.
(14