dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Từ vuông góc đến song song mien phi,tai lieu Từ vuông góc đến song song mien phi,bai giang Từ vuông góc đến song song mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/18/2014 10:56:13 AM
Filesize: 2.46 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trang bìa
Trang bìa:
KTBC
Câu hỏi 1: Kiểm tra bài cũ
Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. 1. Hãy vẽ đường thẳng c đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng a tại B 2. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng c Câu hỏi: Tên bài:
Hoạt động 1
?1: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
?1 a) Dự đoán xem a và b có song song với nhau không? b) Vì sao a // b? 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Giải thích Vì latex(a_|_c) tại B nên latex(angle(B_1)=90^o) latex(b_|_c) tại A nên latex(angle(A_3)=90^o) Vì latex(angle(B_1)) và latex(angle(A_3) ) ở vị trí so le trong và latex(angle(B_1) = angle(A_3) ) latex((=90^o)) Suy ra: a//b 1 3 Tính chất 1: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Tính chất 1 Hai đừơng thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Bài tập: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Bài tập: 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Hãy điền vào chổ trống sau
Cho a//b và latex( a_|_c). 1) Vì đường thẳng c cắt a tại A nên đường thẳng c ||cắt ||đường thẳng b tại B 2) Đường thẳng c ||cắt || hai đường thẳng a và b nên theo tính chất hai đường thẳng song song ta có : latex(angle(A_1 ))= ||latex(angle(B_1)) ||(cặp góc đồng vị) mà latex(angle(A_1 )=90^o ) (vì latex(a_|_c )) nên ||LATEX( angle( B_1 )||= latex(90^o) Suy ra : ||latex(c_|_b)|| a b c A B 1 1 Tính chất 2: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Tính chất 2 Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Hoạt động 2
?2: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
?2 Xem hình 28a (cho biết d`//d và d``//d) a) Dự đoán xem d’ và d’’ có song song với nhau không ? b) vẽ đường thẳng a vuông góc với d và trả lời các câu hỏi sau : • a có vuông góc với d’ hay không ?vì sao ? • a có vuông góc với d” không ? Vì sao ? • d’ có song song với d” không ? Vì sao ? 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. 2. Ba đường thẳng song song. d`` d` d Giải a) Dự đoán d//d`` ?2: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
?2 Xem hình 28a (cho biết d`//d và d``//d) b) vẽ đường thẳng a vuông góc với d và trả lời các câu hỏi sau : a 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. 2. Ba đường thẳng song song. • a có vuông góc với d’ hay không ?vì sao ? Giải b) * a vuông góc với d’ vì: • a có vuông góc với d” không ? Vì sao ? * a vuông góc với d`’ vì: • d’ có song song với d” không ? Vì sao ? * d` song song với d`’ vì: d`` d` d Tính chất 3: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Từ ?2 ta rút ra được tính chất gì? Tính chất: 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. 2. Ba đường thẳng song song. d`` d` d Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. *Lưu ý: Khi ba đường thẳng d, d`, d`` song song với nhau từng đôi một, ta nói ba đường thẳng ấy song song với nhau và kí hiệu là d//d`//d`` Củng cố
Hệ Thống: Bài 6. TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Tính chất 1: Hai đừơng thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau Tính chất 2: 1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. 2. Ba đường thẳng song song: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Bài tập 40: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống (...)
Nếu latex(a_|_c) và latex(b_|_c) thì ||a//b|| Nếu a//b và latex(c_|_a) thì ||latex(c_|_b)|| Bài tập 40/SGK Hình 29 Bài tập 41: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống (...)
Nếu a//b và a//c thì ||b//c|| Bài tập 41/SGK BT: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
BT 36/SBT Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không? Có mấy cách kiểm tra mà em biết. Giải - Để kiểm tra hai đường thẳng a và b có song song hay không, ta vẽ đường thẳng cắt a và b nếu: Nếu có cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b Nếu có cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b Nếu có cặp góc trong cùng phía (hoặc cặp góc ngoài cùng phía) bù nhau thì a//b. - Dùng êke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a rồi kiểm tra xem c có vuông góc với b hay không. Hướng dẫn
Hướng dẫn: HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc các tính chất của bài học - Làm các bài tập trong phần luyện tập ở SGK BT46: HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ BT 46 a) Vì sao a//b? HD: Dựa vào tính chất 1 để giải thích. b) Tính số đo góc C. HD: Vì a//b nên: latex(angle(D) angle(C)=180^o) (Hai góc trong cùng phía) <=> latex(120^o angle(C)=180^o) =>latex(angle(C)=180^o - 120^o = 60^o) Tạm biệt: