dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tuần 25 t46 mien phi,tai lieu Tuần 25 t46 mien phi,bai giang Tuần 25 t46 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/26/2017 10:47:30 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


1/Mục đích của đề kiểm tra:
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho các kiến thức tiếp theo.

2/ Hình thức đề kiểm tra:
Tự luận với nhiều bài tập nhỏ.

3/ Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao


đề 1:
Tổng ba góc của một tam giác.
Tam giác cân
Biêt định lí tổng ba góc của một tam giác
Biết khái niệm và các định lí về tam giác cân, tam giác vuông, tam giác đều
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
(Câu 1)
1,0 đ
33%
(Câu 1)
2,0 đ
67%


Số câu: 1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 2:
Định lí pytago

Hiểu các định lí pytago thuận và đảo
Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

(Câu 2)
1,0 đ
33%
(câu 2)
2,0 đ

67%

Số câu:1
Số điểm:3,0
Tỉ lệ: 30%

đề 3:
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Hiểu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Vận dụng kiến thức trên giải toán.Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:


(câu 3)
4,0 đ
100%

Số câu:1
Số điểm:4,0
Tỉ lệ: 40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
Số câu:1
Số điểm:1,0
Tỉ lệ:10%
Số câu:1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ:30%
Số câu:1
Số điểm:6,0
Tỉ lệ:60%
Số câu:3
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%


4/ Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Câu 1:(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A, có
𝐵
40
0. Tính số đo của
𝐴 𝑣à
𝐶 ?
Câu 2:(3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A.CóAB=8cm, BC =10cm .Tính cạnh AC?
Câu 3: (4đ) Cho (ABC cân tại A. Vẽ AHBC (HBC)
a) Chứng minh HB = HC
b) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC.

5/ Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

1
Tam giác ABC cân tại A nên
𝐵
𝐶
40
0

Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác, ta có:

𝐴
𝐵
𝐶
180
0


𝐴
180
0
𝐵
𝐶


𝐴
180
0
40
0
40
0
100
0

1,0đ

0,5đ
0,5đ
1,0đ

2
Áp dụng định lí pytago vào tam giác vuông ABC ta có:
BC2 = AC2 + AB2
( 102 = AC2 + 82
( 100 = AC2 + 64
( AC2 = 100- 64 =36
( AC = 6(cm)

1,0đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

3
Vẽhình, viết đúng giả thiết, kết luận


Chứng minh:
Xét hai tam giác vuông BAH và CAH ta có:
AH là cạnh chung
AB = AC (gt)
Do đó:(BAH = (CAH (ch.cgv)
Suy ra: HB = HC (hai cạnh tương ứng )
b) Vì (BAH = (CAH (cmt)
𝐵𝐴𝐻
𝐶𝐴𝐻

( AH là tia phân giác của góc BAC.
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1,0đ
0,5đ
0,5đ