dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an VIOLYMPIC LỚP 3 2015 mien phi,tai lieu VIOLYMPIC LỚP 3 2015 mien phi,bai giang VIOLYMPIC LỚP 3 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 10:02:31 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài thi số 3 – vòng 13 lớp 3 năm 2015
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Tìm x biết: x – 2786 = 958 Trả lời: x = 
Câu 2: Hình tròn tâm O có đường kính là 28cm. Bán kính hình tròn đó dài cm.
Câu 3: Hình tròn tâm O có bán kính là 13cm. Đường kính của hình tròn đó dài là cm.
Câu 4: Tìm x biết: x + 2579 = 5146 Trả lời: x = 
Câu 5: Một phân xưởng dự định mỗi tháng sẽ dệt 1968m vải. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã dệt thêm được 236m vải nữa. Hỏi sau 4 tháng phân xưởng đó dệt được tất cả bao nhiêu mét vải? Trả lời: Sau 4 tháng phân xưởng đó dệt được m vải.
Câu 6: Một cửa hàng có 5 bể chứa nước mắm, mỗi bể chứa 1852  l. Cô bán hàng đã bán đi ở mỗi bể 478  l. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm ? Trả lời: Cửa hàng còn lại l nước mắm.
Câu 7: 2135 – 867 + 3856 = 
Câu 8: Biết  số thứ nhất bằng   số thứ hai và đều bằng số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết bởi toàn các chữ số lẻ. Tính tổng hai số đó. Trả lời: Tổng hai số đó là 
Câu 9: Có 3 thùng dầu, thùng thứ nhất có 2480 lít. Số dầu thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là 586 lít nhưng ít hơn thùng thứ ba là 872 lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ? Trả lời: Cả 3 thùng có lít dầu.
Câu 10: Tìm x biết:   (x – 2308) : 3 = 1546 Trả lời: x =