dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an xet kỉniem mien phi,tai lieu xet kỉniem mien phi,bai giang xet kỉniem mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 9:12:32 AM
Filesize: 0.11 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD-ĐT Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số: 43/PGDĐT
Về việc xét tặng kỷ niệm chương Hồng Dân, ngày30 tháng3 năm 2015
“ Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015

Kính gửi : Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ công văn số:223/SGDĐT-TCCB của Sở GD-ĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục ”năm 2015;
Căn cứ quyết định số: 27/2005/QĐ-BGD-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”;
Phòng GD-ĐT Huyện Hồng Dân đề nghị các đơn vị trực thuộc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015 như sau :
I. NGUYÊN TẮC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG:
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.
- Việc xét Kỷ niệm chương phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, qui trình, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.
II. ĐỐI TƯỢNG:
1. Kỷ niệm chương xét tặng cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục bao gồm: đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển sang ngành khác) trong các đại học, trường học, học viện, viện, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tại các cơ quan quản lý chỉ đạo, nghiên cứu giáo dục và các đơn vị trực tiếp phục vụ thuộc ngành giáo dục.
2. Cá nhân ngoài ngành giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT.
3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam.
III. TIÊU CHUẨN:
1. Các cá nhân thuộc đối tượng qui định tại điểm 1 mục II :
a) Phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành tốt công việc được giao.
Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian qui định bao gồm :
- Cá nhân làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian công tác trong ngành chưa quy đổi tối thiểu 15 trở lên, công tác tại vùng khó khăn được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc “Giáo viên giỏi cấp cơ sở” thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5, nếu đạt “Chiến sĩ thi đua” hoặc “Giáo viên giỏi” cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì thời gian đạt danh hiệu được nhân hệ số 2 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
b) Cá nhân là Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng.
c) Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương.
d) Cá nhân đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét Kỷ niệm chương sau 2 năm tính từ thời điểm quyết định kỷ luật hết hiệu lực, thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
e) Cá nhân bị kỷ luật từ buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét Kỷ niệm chương.
Lưu ý: 15 năm công tác cộng với 5 năm tối đa được chuyển đổi tròn 20 năm thì cá nhân đủ điều kiện xét; cá nhân chưa tính quy đổi trên 21 năm, thì đơn vị ghi rõ lý do trậm đề nghị.
2. Các cá nhân thuộc đối tượng qui định tại điểm 2 mục II phải đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau :
a) Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể thời gian từ một nhiệm kỳ trở lên, có công