dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an xvdvdgdg mien phi,tai lieu xvdvdgdg mien phi,bai giang xvdvdgdg mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/17/2015 6:21:34 AM
Filesize: 0.40 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1. Em đã biết gì về Geogebra?
-Là phần mềm giúp vẽ hình với các công cụ có sẵn.
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
a. cách khởi động
Nháy chuột tại biểu tượng 
b) Giới thiệu màn hình GeoGebra tiếng Việt
- Màn hình làm việc chính: bảng chọn, thanh công cụ và khu vực thể hiện các đối tượng
c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính
* Công cụ di chuyển  dùng để di chuyển hình, chọn các đối tượng khi thực hiện các lệnh điều khiển thuộc tính của các đối tượng
- Có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách nhấn giữ phím Ctrl trong khi chọn
* Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm

Công cụ  : tạo một điểm mới. Cách tạo: chọn công cụ và nháy chuột lên một điểm trống trên màn hình hoặc nháy chuột lên một đối tượng để tạo điểm thuộc đối tượng này.
Công cụ  dùng để tạo ra điểm là giao của hai đối tượng đã có trên mặt phẳng.
Cách tạo: chọn công cụ và lần lượt nháy chuột chọn hai đối tượng đã có trên mặt phẳng.
Công cụ  dùng để tạo trung điểm của (đoạn thẳng nối) hai điểm cho trước: chọn công cụ rồi nháy chuột tại hai điểm này để tạo trung điểm.
Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng
Các công cụ , ,  dùng để tạo đường, đoạn, tia đi qua hai điểm cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó nháy chuột chọn lần lượt hai điểm trên màn hình.
Công cụ  tạo ra một đoạn thẳng đi qua một điểm cho trước và với độ dài có thể nhập trực tiếp từ bàn phím.
Thao tác: chọn công cụ, chọn một điểm cho trước, sau đó nhập một giá trị số vào cửa sổ
Nháy nút Áp dụng sau khi đã nhập xong độ dài đoạn thẳng.
Các công cụ tạo mối quan hệ hình học
Công cụ  dùng để tạo đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường hoặc đoạn thẳng cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn điểm.
Công cụ  sẽ tạo ra một đường thẳng song song với một đường (đoạn) cho trước và đi qua một điểm cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó lần lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn điểm.
Công cụ  dùng để vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho trước.
Thao tác: chọn công cụ, sau đó chọn một đoạn thẳng hoặc chọn hai điểm cho trước trên mặt phẳng.
Công cụ  dùng để tạo đường phân giác của một góc cho trước. Góc này xác định bởi ba điểm trên mặt phẳng.
Thao tác: chọn công cụ và sau đó lần lượt chọn ba điểm trên mặt phẳng. Điểm chọn thứ hai chính là đỉnh của góc này.
a.Khởi động:
-Nhấp đúp vào biểu tượng 

b. Giới thiệu màn hình Geogebra tiếng Việt:
- Bảng chọn
- Thanh công cụ.
- Khu vực các đối tượng hình vẽ.

c. Giới thiệu các công cụ làm việc:
- Công cụ di chuyển 
- Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm.
- Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng.
Thao tác : Chọn công cụ sau đó chọn đối tượng
d)Các thao tác với tệp
Lưu: Hồ sơ ->Lưu lại
Mở: Hồ sơ ->Mở
e)Thoát khởi phần mềm
Hồ sơ -> Đóng hoặc Alt+F4
3. Đối tượng hình học.
a)Khái niệm đối tượng hình học
b)Đối tượng tự do và đối tượng phụ thuộc.
c)Danh sách các đối tượng trên màn hình.
d)Thay đổi thuộc tính của đối tượng.
ẩn đối tượng
ẩn/hiện tên nhãn đối tượng
Thay đổi tên đối tượng
Đặt hủy vết chuyển động của đối tượng
Xóa đối tượn
1. Các công việc phải thực hiền nhiều lần
Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện đúng công việc, trong nhiều trường hợp khi viết một chương trình máy tính chúng ta cũng phải viết lặp lại nhiều câu lệnh thực hiện một phép tính nhất định.
3. Ví dụ về câu lệnh lặp
- Trong pascal câu lệnh lặp có dạng:
+Câu lệnh lặp dạng tiến:
For := to do ;
Trong đó: